ابلاغ حکم
16 شهریور 98
جناب آقای مهندی منصور نعیمی بعنوان مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق رامین منصوب گردید.
با عنایت به نامه شماره 8347/100/ص/98 مورخ 98/06/02 طی ابلاغ حکم از سوی جناب آقای مهندس حائری رئیس هیأت مدیره محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه شماره 51 مورخ 98/05/26 هیأت مدیره محترم شرکت تولید نیروی برق رامین، جناب آقای مهندس منصور نعیمی بعنوان مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق رامین منصوب گردید.