​معرفی شرکت تولید نیروی برق رامین

طبق جلسات هیأت وزیران در جلسات 28/12/1392 و 27/7/1393 به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/52385/92 مورخ 21/12/1392 وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین را تصویب کرد.

  شرکت تولید نیروی برق رامین به‌عنوان یکی از پانزده شرکت تابعه شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، مالکیت نیروگاه‌های خصوصی منطقه را به عهده دارد.

​تقسیم بندی انواع نیروگاههای منطقه که در حال بهره‌برداری می‌باشند، به شرح ذیل است:

نیروگاههای خصوصی: خرمشهر، زرگان ، بهبهان​​​

نیروگاههای ماده 27: نیروگاه آبادان

- ایستگاه گاز خرمشهر و بهبهان نیز جهت انجام بهره برداری می باشند.