​وظایف و مأموریت های شرکت تولید نیروی برق رامین

مالکیت نیروگاه بخاری رامین و نیروگاه گازی ماهشهر را به عهده دارد و وظیفه نظارت بر نیروگاه های خصوصی بهبهان ، زرگان را عهده دار است و همچنین متولی نظارت بر تولید سایر نیروگاههای حرارتی و گازی در بخش خصوصی شامل نیروگاه خرمشهر و آبادان نیز می باشد.

این شرکت وظیفه تامین سوخت گاز و گازوئیل و بهره برداری از ایستگاههای گاز نیروگاه های خصوصی خرمشهر و بهبهان هم بر عهده دارد.

مشارکت در فرآیند بازار برق و انجام نرخ دهی بابت نیروگاههای رامین ، ماهشهر، زرگان و بهبهان

​​پیگیری و کاهش جرائم ناشی از عدم تولید انرژی نیرگاه رامین ، ماهشهر، زرگان و بهبهان

مدیریت جهت حداکثر سازی میزان آمادگی نیروگاههای زیرمجموعه در طول سال بمنظور فروش ظرفیت

حداکثر سازی سود شرکت در بخش فروش از نظر میزان فروش و نرخ قابل پذیرش در بازار برق